Atoi

提供: GizmoLabs
移動先: 案内検索
構文
(atoi string)
機能
文字列を整数に変換する。
引数
  • string : 整数に変換する文字列。
戻り値
整数。
サンプル
 (atoi "97") 
 97

 (atoi "3") 
 3

 (atoi "3.9") 
 3

関連事項